Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Πολίτες (κείμενο για συζήτηση)
Πολίτες (κείμενο για συζήτηση)


Πολίτες,
Την 1η Γενάρη 2014, στις 5 μμ,
όλοι στην Κεντρική Πλατεία.Πολίτες,
Υπάρχουν πιο ικανοί να κυβερνήσουν τους εαυτούς μας απ τον Άδωνι, τον Κυριάκο και τον Αντώνη. ΕΜΕΙΣ!
Την 1η Γενάρη 2014, στις 5 μμ,
όλοι στην Κεντρική Πλατεία.

Μπορούμε ν αποφασίσουμε να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Δεν έχει ξαναγίνει στον κόσμο όλο και ποτέ στην οικουμένη. Ένας λαός, εδώ στην Ελλάδα, αυτοοργανώνεται, με πρωτοβουλία του και αποφασίζει για τις τύχες του.
Είμαστε καλύτεροι απ τον Άδωνι, τον Κυριάκο και τον Αντώνη. ΕΜΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ! Όταν είμαστε ενεργοί, ενωμένοι και αποφασισμένοι. Τότε η μεγαλύτερη δύναμη των ΜΑΤ στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει ΤΙΠΟΤΕ. Σήμερα υπάρχουν τα μέσα για να ενεργήσουμε ενωμένοι και συντονισμένοι. Ας τα εκμεταλλευτούμε. Έχουμε και την εμπειρία απ τις πλατείες. Τώρα θα κάνουμε εκείνα που δεν κάναμε την προηγούμενη φορά. Τώρα ξέρουμε.

Δεν χρειάζεστε την παρουσία και την καθοδήγηση κανενός. Οι κεφαλές και οι οδηγοί σας υπάρχουν μεταξύ σας. Αυτός ο λαός έχει ικανότητες. Πρέπει να τις δείξει. Δεν χρειαζόμαστε τον Άδωνι, τον Κυριάκο και τον Αντώνη. Δεν χρειαζόμαστε τους διασπαστές.

Έφτασε η ώρα. Διαδώστε αυτό το κείμενο, να φτάσει παντού. Όχι μόνο ηλεκτρονικά. Αναπαράγετέ το και μοιράστε το πόρτα-πόρτα. Εγώ στη Λάρισα. Ο καθένας στην πόλη του.
Όλοι στις κεντρικές πλατείες μας την 1η Γενάρη 2014, στις 5 μμ. Συζητάμε, αποφασίζουμε, οργανωνόμαστε. Ερχόμαστε σαν ΠΟΛΙΤΕΣ (τίποτε άλλο).
Όσοι διστάζουν, δεν τόχουν ξανακάνει, τους φαίνεται αδύνατο, ας δοκιμάσουν για μια φορά στη ζωή τους να γίνουν ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, έστω για μια παρουσία στην κεντρική πλατεία μαζί με τους συμπολίτες τους. Εκεί θα καταλάβουν το γιατί. Θα είναι η πρώτη κοινωνική εργάσιμη αργία στον κόσμο. Ένας λαός που σκέφτεται-συσκέπτεται και εργάζεται για τον εαυτό του! [Ο Άδωνις, ο Κυριάκος και ο Αντώνης ας συνεχίσουν να εργάζονται για τους δανειστές. Ο καθένας στο πόστο του…].

                                                  Γιώργος Παπανικολάου
                                                               Πολίτης.


H εξέγερση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στέλνει «μηνύματα» στα Βαλκάνια

Η εργατική-λαϊκή εξέγερση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη αποτελεί ένα εξαιρετικά σπουδαίο γεγονός για το κίνημα και την Αριστερά διεθνώς, αλλά ιδιαίτερα στα Βαλκάνια.
Ξε­κί­νη­σε από τον αγώνα των απο­λυ­μέ­νων ερ­γα­τών στην Τούζ­λα, αγκα­λιά­στη­κε από τη νε­ο­λαία και τα λαϊκά στρώ­μα­τα, εξα­πλώ­θη­κε στις με­γα­λύ­τε­ρες πό­λεις της χώρας, προ­κά­λε­σε αί­σθη­ση όταν ξέ­σπα­σε ορ­γι­σμέ­να ενά­ντια στα κυ­βερ­νη­τι­κά και τα κομ­μα­τι­κά κτί­ρια, προ­κά­λε­σε πα­ραι­τή­σεις αρ­κε­τών το­πι­κών κυ­βερ­νή­σε­ων (στα κα­ντό­νια), αλλά η πιο εν­δια­φέ­ρου­σα και ελ­πι­δο­φό­ρα πτυχή του έχει απο­σιω­πη­θεί: Οι δια­δι­κα­σί­ες που ανα­πτύσ­σει, τα αι­τή­μα­τα που δια­τυ­πώ­νει και το συ­νο­λι­κό­τε­ρο πο­λι­τι­κό του μή­νυ­μα για την πε­ριο­χή, είναι τε­ρά­στιας ση­μα­σί­ας.
Οι «Ολο­μέ­λειες»
Στην Τούζ­λα, το «λίκνο» της εξέ­γερ­σης, οι «ερ­γά­τες και πο­λί­τες της Τούζ­λα», αμέ­σως μετά την ανα­τρο­πή της κυ­βέρ­νη­σης του κα­ντο­νιού, συ­γκρό­τη­σαν το λε­γό­με­νο «Plenum» («Ολο­μέ­λεια») της πόλης. Σύ­ντο­μα αντί­στοι­χες «Ολο­μέ­λειες» (ή από­πει­ρες για κάτι πα­ρεμ­φε­ρές) ξε­πε­τά­χθη­καν σε μια σειρά πό­λεις: Στο Σα­ρά­γε­βο, το Μπρί­τσκο, το Μό­σταρ, το Μπί­χατς, τη Ζέ­νι­τσα.
Οι «Ολο­μέ­λειες» είναι λαϊ­κές συ­νε­λεύ­σεις, οι οποί­ες γί­νο­νται τα­κτι­κά, στις οποί­ες συμ­με­τέ­χει και παίρ­νει το λόγο όποιος το επι­θυ­μεί, οι οποί­ες απο­φα­σί­ζουν με ψη­φο­φο­ρί­ες και ορί­ζουν οι ίδιες τους «εκ­προ­σώ­πους» τους -όταν κάτι τέ­τοιο χρειά­ζε­ται (κυ­ρί­ως για τις δη­λώ­σεις στα μί­ντια). Πρό­κει­ται για ερ­γα­λεία αυ­τό-ορ­γά­νω­σης και αυ­τό-εκ­παί­δευ­σης των «από κάτω» τα οποία αν στα­θε­ρο­ποι­η­θούν και διευ­ρυν­θούν μπο­ρούν να παί­ξουν κα­τα­λυ­τι­κό ρόλο για τη συ­νέ­χεια του κι­νή­μα­τος.
Η συνέχεια εδώ:

http://granazi.org/ergatiki_laiki_eksegersi_vosnia/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου